Rychké odkazyZobrazit hlavní menu

Hlavní činnost školy

             Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

- základní škola
- zařízení školního stravování
- školské zařízení pro zájmové vzdělávání ( ŠD )

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škols- ký zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

2. Zařízení školního stravování je zřízeno také pro závodní stravování zaměstnanců
příspěvkové organizace.

                            PŘEDNOSTI NAŠÍ ŠKOLY:

  • vedeme děti ke spolupráci  a učíme je ohleduplnosti
  • připravujeme děti pro život
  • podporujeme pobyt dětí  na čerstvém vzduchu ve školní družině, některé učivo učíme venku (vycházky, PRV, VL, PŘ, VV, TV, PČ)
  • vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu
  • rozvíjíme gramostnosti - počítačovou, jazykovou, matematickou i čtenářskou
  • spolupracujeme s MŠ (společné akce) - usnadňujeme dětem přechod z MŠ do ZŠ
Vydáno: 03. 11. 2020 | Naposled upraveno: 17. 11. 2020 | Autor: Školní družina