Rychké odkazy


Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Další informace

Od  1. 7. 2021 nové složení ŠR:

členové jméno kontakt
 zástupce  zřizovatele  Alena Srovnalová mistostarosta@prostrednibecva.cz
 zástupce  zřizovatele  Eva Pařenicová  

školská rady - zástupce rodičů

 Simona Raab

simona.raab@seznam.cz

 zástupce rodičů  Veronika Křivová veronikakrivova@centrum.cz
 zástupce pedagogů  Vendula Golasovská golasovska@skolapb.cz
 zástupce pedagogů  Martin Tvardek  tvardek@skolapb.cz

 

Vydáno: 30. 10. 2020 | Naposled upraveno: 01. 09. 2023 | Autor: Pavlína Petrušková